Privacyverklaring

BomenCampus gaat zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens. In deze verklaring informeren we u onder andere over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, waarom we deze gegevens verwerken en hoe lang wij de gegevens bewaren. Wij handelen hierbij altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen. Met vragen of opmerkingen kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 februari 2021.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Dit kunnen zijn:

  • Naam en contactgegevens.
  • IP-adressen. Wij verwerken IP-adressen van websitebezoeken.

Met welk doel verwerken wij de gegevens?
Wij gebruiken persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering. Bovendien gebruiken wij persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het beantwoorden van uw aanvraag of verzoek via (een contactformulier op) onze website.
  • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.
  • Marketingdoeleinden zoals het anoniem analyseren van klikgedrag op onze website.

Rechtsgrond voor de verwerking
Meestal verwerken wij persoonsgegevens met uw toestemming. Als u een contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, laat u zelf uw contactgegevens achter zodat wij contact met u kunnen opnemen. Bovendien verwerken wij gegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Denk hierbij aan het aangaan van een studieovereenkomst. Daarnaast kennen wij een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van sommige gegevens. Bijvoorbeeld verwerkingen die plaatsvinden binnen een klantrelatie.

Verstrekking aan derden
Het grootste deel van de persoonsgegevens die wij tot onze beschikking hebben, zijn uitsluitend toegankelijk voor onze medewerkers. Alleen als het voor de uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk is, zullen uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, zullen nooit langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten
U hebt te allen tijde recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u beheren. Bovendien heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens, uw verleende toestemming intrekken en kunt u ons verzoeken al uw gegevens over te dragen. U kunt ons ook verzoeken al uw gegevens te verwijderen. Binnen 4 weken zullen wij aan uw verzoek voldoen. Voorwaarden voor en uitzonderingen op deze rechten kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.hulpbijprivacy.nl/#voor-iedereen).